Regulamin rejestracji i obsługi nazw domen internetowych

§ 1 Definicje

Triso.pl - firma Triso.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Ptasia 18/3, 41-214 Sosnowiec, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000864637, posiadająca NIP: 6443556805 i REGON: 387279730.
Domena - numeryczny adres IP identyfikujący urządzenie sieciowe, któremu przypisana została nazwa domeny wskazana przez użytkownika, z wykorzystaniem której przy użyciu wyszukiwarki internetowej możliwa jest identyfikacja określonej domeny w sieci Internet.
Rejestr domen - rejestr domen i nazw domen prowadzony w ramach baz danych utrzymywanych przez Organizacje prowadzące rejestry domen.
Rejestrator -  rejestrator domen internetowych lub inny podmiot dokonujący rejestracji nazwy oraz obsługi związanej z utrzymaniem domeny w Rejestrze domen.
Rejestracja domeny - umieszczenie przez Rejestratora domeny oraz przypisanej jej nazwy wraz z  odpowiadającymi  jej  adresami  serwerów  DNS  w  pliku  strefy odpowiadającym  nazwie rejestrowanej domeny, w głównym serwerze DNS tej strefy.
Organizacje  prowadzące rejestr domen - podmioty umocowane do administrowania oraz zarządzania domenami oraz przypisanymi do nich nazwami domen.
Abonent – podmiot, na którego rzecz ma nastąpić rejestracja domeny internetowej i którego dane zostały podane Triso.pl jako dane abonenta domeny.
Regulamin - niniejszy regulamin o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Triso.pl usługi polegającej na pośrednictwie w rejestracji i utrzymaniu domen internetowych.

 2. W zakres usług świadczonych przez Triso.pl, których dotyczy niniejszy Regulamin, wchodzą czynności związane z obsługą Rejestracji domeny oraz jej nazwy,  a także czynności związane z utrzymaniem domeny i jej nazwy w odpowiednim Rejestrze prowadzonym przez Organizacje ogólnokrajowe i międzynarodowe prowadzące Rejestry nazw domen

 3. Korzystanie z usługi rejestracyjnej warunkowane jest zaakceptowaniem przez użytkownika warunków niniejszego regulaminu oraz respektowaniem z jego strony obowiązujących przepisów prawa.

   

 § 3 Rejestracja nazw domen

 1. Triso.pl świadczy usługi rejestracyjne polegające na pośrednictwie w rejestracji domen internetowych na rzecz Abonentów.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Rejestracji i obsługi domeny i jej nazwy jest Umową abonamentową, na podstawie której Abonent za wynagrodzeniem zleca Triso.pl Rejestrację domeny i wskazanej przez niego nazwy w odpowiedniej Organizacji prowadzącej rejestr oraz powierza Triso.pl obsługę administracyjną zarejestrowanej domeny  wykonywaną względem Organizacji prowadzącej rejestr w imieniu i na rzecz Abonenta.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie usługi rejestracyjnej skutkuje jednoczesnym udzieleniem Triso.pl upoważnienia do reprezentacji Abonenta przed Rejestratorem.
 4. W odniesieniu do rejestracji domen polskich („.pl”), Triso.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania Abonenta niezgodne z warunkami rejestracji domen wskazanymi przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową jednostkę badawczo – rozwojową z siedzibą w Warszawie (NASK).
 5. W odniesieniu do rejestracji domen globalnych, generycznych, europejskich i zagranicznych, Triso.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania Abonenta  niezgodne  z  warunkami  rejestracji domen wskazanymi przez Organizacje prowadzące rejestry tych domen.
 6. W celu rejestracji domeny i jej nazwy, Triso.pl działając na rzecz i w imieniu Abonenta, zawiera umowę z odpowiednią Organizacją prowadzącą rejestr na rejestrację i utrzymanie domeny

 

 § 4 Odnowienie Usług rejestracji i utrzymania domen

 1. Usługa rejestracji i utrzymania domeny stanowi usługę, która może być świadczona w sposób ciągły w następujących po sobie okresach rozliczeniowych. Podstawę świadczenia takiej usługi stanowi nowo zawierana umowa na kolejny okres rozliczeniowy.
 2. Domeny są odnawiane przez Organizacje prowadzące rejestr według harmonogramu zapisanego w systemie tej Organizacji.
 3. Triso.pl w przypadku braku odnowienia Usługi rejestracji i obsługi domen lub opóźnienia Abonenta w zakresie terminu zapłaty warunkującego odnowienie usługi, nie  ponosi odpowiedzialności za wyrejestrowanie domeny lub utratę przez Abonenta prawa do nazwy domeny.
 4. W przypadku przekroczenia przez Abonenta terminu zapłaty warunkującego odnowienie usługi rejestracji i obsługi domeny, który nie spowodował całkowitej utraty prawa do nazwy domeny,
  Triso.pl podejmie na wniosek Abonenta działania zmierzające do przywrócenia Abonentowi pełnego prawa do posługiwania się nazwą domeny. W takim przypadku Triso.pl ma prawo obciążyć Abonenta dodatkową opłatą za przeprowadzenie właściwych czynności.

 

§ 5 Umowa i płatności

 1. Umowa jest zawierana na czas określony nie krótszy niż rok lub nieokreślony.
 2. Usługa Rejestracji domeny jest aktywowana w ciągu 24 godzin roboczych po zaksięgowaniu przez Triso.pl płatności faktury pro forma.
 3. Okres abonamentowy Rejestracji domeny liczony jest od dnia aktywacji usługi.
 4. Z chwilą dokonania płatności, o której mowa w pkt 3 powyżej, pomiędzy Abonentem a Triso.pl dochodzi do zawarcia umowy w przedmiocie usługi pośrednictwa w procedurze zawarcia umowy w przedmiocie Rejestracji domeny w odpowiedniej Organizacji prowadzącej rejestr.

 

§ 6 Dane osobowe

 1. Abonent  akceptując niniejszy  Regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych w celu nawiązania, ukształtowania treści, wykonania, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Abonent wyraża zgodę na przekazanie przez Triso.pl, a następnie wykorzystywanie przekazanych danych osobowych przez Organizacje prowadzące rejestr i Rejestratorów, jeżeli jest to niezbędne do wykonania Umowy o świadczenie Usług.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia regulaminu Organizacji prowadzących rejestr, przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw.
 2. Postanowienia Regulaminu podlegają prawu polskiemu.
 3. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.