Regulamin usługi udostępniania systemu TrisoCMS

 

Regulamin określa zasady świadczenia przez Triso.pl usługi, polegającej na udostępnianiu Usługobiorcom na okres abonamentu oprogramowania komputerowego do zarządzania treścią strony internetowej oraz udzielaniu w tym okresie pomocy technicznej dotyczącej korzystania z tego oprogramowania. Korzystanie z Oprogramowania warunkowane jest zaakceptowaniem przez Usługobiorcę warunków niniejszego regulaminu.

§ 1 Definicje

Triso.pl - firma Triso.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Ptasia 18/3, 41-214 Sosnowiec, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000864637, posiadająca NIP: 6443556805 i REGON: 387279730.
Usługa - usługa udostępniania systemu TrisoCMS na okres abonamentu

Usługobiorca - podmiot który zawiera albo zawarł umowę o świadczenie Usługi lub też podmiot, na rzecz którego została zawarta taka umowa
Oprogramowanie - aplikacja internetowa zainstalowana na serwerach dzierżawionych przez Triso.pl, służąca do zarządzania treścią strony internetowej, udostępniona Usługobiorcy jako część integralna Usługi
Panel administracyjny - aplikacja internetowa służąca do zarządzania Oprogramowaniem, udostępniona Usługobiorcy jako część integralna Usługi
Regulamin - niniejszy regulamin usługi udostępniania systemu TrisoCMS

 

§ 2 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Triso.pl świadczy odpłatnie usługi drogą elektroniczną polegającej na:
  • udostępnieniu przez Triso.pl Usługobiorcy możliwości korzystania z Oprogramowania zainstalowanego na serwerach dzierżawionych przez Triso.pl, za pośrednictwem sieci informatycznych (Internetu)
  • wykonywaniu czynności technicznych, administracyjnych i zarządczych związanych z Oprogramowaniem i zapewnieniu Usługobiorcy bezproblemowego korzystania z Oprogramowania
 2. Korzystanie z Oprogramowania odbywa się wyłącznie za pośrednictwem sieci informatycznych (Internetu). Usługobiorca nie ma możliwości instalacji Oprogramowania na swoim komputerze lub serwerze.
 3. Triso.pl nie jest stroną ani uczestnikiem jakichkolwiek kontaktów, transakcji i innych czynności faktycznych lub prawnych ani wynikających z nich stosunków faktycznych lub prawnych pomiędzy Usługobiorcą a jego Klientami. Nie wykonuje żadnych czynności związanych w szczególności z korespondencją z Klientami oraz zawieraniem i wykonywaniem umów. Triso.pl udostępnia jedynie Usługobiorcy narzędzie (Oprogramowanie) do wykonywania tych czynności.

 

§ 3 Prawa i obowiązki Usługobiorcy

 1. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za treści i informacje opublikowane na stronie internetowej, które nie mogą naruszać praw osób trzecich oraz prawa obowiązującego w krajach, w których udostępniana jest strona.
 2. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za zmiany plików odpowiadających za wygląd i funkcjonowanie strony internetowej, oraz wykorzystanie we własnym zakresie funkcjonalności Oprogramowania, których niepoprawne wykorzystanie może negatywnie wpływać na stabilność i jakość działania strony internetowej.
 3. Usługobiorcy nie przysługuje prawo odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania Oprogramowania osobom trzecim.

 

§ 4 Prawa i obowiązki Triso.pl

 1. Triso.pl zobowiązuje się do świadczenia Usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w Regulaminie Hostingu.
 2. W przypadku, gdy okaże się niezbędne, osoby wskazane przez Triso.pl będą upoważnione do dostępu do Oprogramowania, w celu świadczenia pomocy technicznej, w oparciu o hasło i login udostępnione w tym celu przez Usługobiorcę.
 3. Triso.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku udostępniania przez Usługobiorcę hasła i loginu do Oprogramowania osobom trzecim.
 4. Triso.pl ma prawo publikować informacje o Oprogramowaniach na wybranych stronach internetowych opisujących Usługę, w tym na liście realizacji. Na żądanie Usługobiorcy Triso.pl zobowiązuje się do usunięcia tych informacji.

 

§ 5 Funkcjonalność Usługi

 1. Triso.pl ma prawo rozwijać Usługę oraz wdrażać jej nowe wersje, które mogą poszerzać możliwości Usługi oraz modyfikować zakres funkcjonalności.
 2. Kod źródłowy oraz baza danych Oprogramowania są niedostępne dla Usługobiorcy. Wyjątek stanowią wybrane elementy udostępnione do edycji w ramach Panelu administracyjnego.
 3. Triso.pl wykonuje kopie zapasowe danych Usługi zgodnie z postanowieniami regulaminu Hostingu.
 4. Elementem integralnym wyglądu strony internetowej jest nieusuwalna stopka zawierająca informacje pozwalające zidentyfikować Usługę oraz Triso.pl wraz z odsyłaczami do stron wybranych przez Triso.pl. Usługobiorca jest zobowiązany do niepodejmowania działań zmierzających do usunięcia lub ukrycia tego elementu.

 

§ 6 Warunki świadczenia Usługi

 1. W ramach zawartej umowy o świadczenie Usługi Triso.pl udziela Usługobiorcy odpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem i tylko i wyłącznie na okres trwania abonamentu.
 2. Korzystanie z Usługi może być związane z jednoczesnym skorzystaniem przez Usługobiorcę z innych usług Triso.pl – usługi Domeny internetowej oraz usługi Indywidualnej szaty graficznej.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Triso.pl następuje z chwilą otrzymania potwierdzenia opłacenia faktury wystawionej Usługobiorcy przez Triso.pl. Opłacając fakturę Usługobiorca wyraża zgodę na niezwłoczną realizację zamówionych usług.
 4. Umowa o świadczenie Usługi zawarta zostaje na czas jednego okresu abonamentowego, w tym na ten sam okres zostaje udzielona licencja na korzystanie z Oprogramowania.
 5. W trakcie trwania Usługi, Usługobiorca ma możliwość zmiany pakietu za zgodą Triso.pl.
 6. Opłata z tytułu korzystania z Usługi jest pobierana w wysokości określonej w cenniku, odpowiednio w dniu zawarcia umowy lub w dniu przedłużenia umowy.
 7. Zmiana cennika nie dotyczy Usługobiorców, którzy w momencie jej dokonania korzystają już z Usług w ramach umowy abonamentowej.
 8. W wypadku zalegania przez Usługobiorcę z płatnościami o dłużej niż 7 dni Triso.pl jest uprawniony do wstrzymania się ze świadczeniem usług na rzecz Usługobiorcy i zablokowaniem dostępu do Usługi, do czasu uregulowania przez Usługobiorcę zaległej należności.
 9. Usługobiorca, który jest Konsumentem i zawarł umowę o świadczenie Usług, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu (14) dni licząc od dnia zawarcia ww. umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku świadczenia przez Organizatora usługi rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem powyższego (tj. 14-dniowego) terminu.

 

§ 7 Usługa "Domena Gratis"

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo do skorzystania z oferty darmowej domeny dostępnej dla niektórych pakietów abonamentowych wyszczególnionych w cenniku.
 2. W ramach usługi "Domena Gratis" Triso.pl zobowiązuje się do rejestracji i opłacenia domeny internetowej na okres jednego roku.
 3. Oferta dotyczy domen polskich (.pl), polskich funkcjonalnych (np. com.pl), polskich regionalnych (np. waw.pl), europejskich (.eu), oraz .com, .net, .org, .biz, .name, .info.
 4. Warunkiem do skorzystania z usługi jest zakup jednego z pakietów oferujących realizację usługi oraz dostępność wybranej domeny na rynku domen.

 

§ 8 Reklamacje

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących jakości świadczenia Usługi.
 2. Reklamacje składane są drogą elektroniczną na następujący adres e-mailowy: serwis@triso.pl.
 3. Triso.pl rozpatruje reklamację Usługobiorcy w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie dłuższym niż 14 dni. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana Usługobiorcy pocztą drogą elektroniczną.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Triso.pl może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu, o czym Usługobiorcy zostaną powiadomieni w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 2. W przypadku jeżeli zmiana Regulaminu dotyczy Usługobiorców korzystających z Usługi w ramach okresu abonamentowego, Usługobiorcy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu powiadomienia na temat zmiany Regulaminu, bez konieczności uiszczenia żadnego odszkodowania. W przypadku braku wypowiedzenia umowy w powyższym terminie nowy Regulamin obowiązuje Usługobiorcę.
 3. Wypowiedzenie powinno zostać złożone w formie pisemnej i przesłane na adres: ul. Ptasia 18, 41-214 Sosnowiec
 4. Usługobiorcy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej strony www.triso.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Usługobiorcy istotnych postanowień umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez zawarcie treści Regulaminu na ww. stronie.
 5. W przypadku niespełnienia przez Usługobiorcę któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, Triso.pl ma prawo zablokować możliwość korzystania z Usługi przez Usługobiorcę do momentu dopełnienia przez Usługobiorcę wszystkich wymogów określonych w Regulaminie, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Administratora.