Polityka prywatności

Agencja interaktywna Triso.pl przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających nasze serwisy. Niniejsza polityka prywatności odzwierciedla zaangażowanie agencji do przestrzegania polskiego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych oraz opisuje sposób gromadzenia danych osobowych za pośrednictwem swoich witryn internetowych. Niniejsze zasady obowiązują dla wszystkich serwisów wykonanych oraz obsługiwanych przez agencję interaktywną Triso.pl z wyłączeniem stron posiadających własną politykę prywatności.
 

Prawa autorskie

Wszelkie treści, materiały, publikacje, obrazy oraz inne media są chronione prawem autorskim i nie mogą być użyte na innych stronach internetowych. Wykorzystywanie prac bez zgody agencji interaktywnej Triso.pl lub właścicieli publikacji jest łamaniem polskiego prawa.
 

Pliki cookies

Wykorzystujemy pliki cookies do przechowywania informacji o użytkownikach serwisu. Są to niewielkie dane zapamiętywane przez przeglądarkę internetową usprawniające przesyłanie ustawień pomiędzy stronami serwisu. Dzięki plikom cookies strona internetowa ma możliwość dostosowania się do zachowania użytkownika. Mogą obejmować także możliwość zalogowania się do niektórych części serwisu.

Zobacz politykę plików cookies
 

Zgoda użytkownika

Korzystając z naszych serwisów użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie danych o wykorzystywanej przeglądarce, danych demograficznych, odwiedzonych stronach oraz adresie IP. Informacje wykorzystywane są jedynie w celach statystycznych i nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Przesyłając dane osobowe za pomocą formularzy internetowych zawartych na naszych serwisach wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie. Wszelkie informacje są odpowiednio zabezpieczone i nieudostępniane osobą trzecim.

 

Informacje w związku z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Triso.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Ptasia 18/3, 41-214 Sosnowiec, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000864637, posiadająca NIP: 6443556805 i REGON: 387279730
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
  1. realizowania i wykonania zawartej z Tobą umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  2. wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne,
  3. wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizowania i wykonania umowy zawartej z Twoim pracodawcą; w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, ochrony osób i mienia należącego do Administratora oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora.
 3. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców:

  1. osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,

  2. podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych,

  3. innym odbiorcom danych np. pośrednikom, rejestrom domen, organom certyfikującym, kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, podmiotom windykującym, organom publicznym.

 4. Informacja o przekazaniu danych do krajów trzecich: Twoje dane osobowe nie będą, co do zasady, przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu RODO. Może jednak do tego dojść w wypadku, kiedy korzystasz z produktów, jak niektóre domeny czy certyfikaty SSL, których rejestry są prowadzone przez podmioty z siedzibą w kraju trzecim lub w procesie realizacji technicznej niezbędne jest przekazanie danych podmiotowi obsługującymi taki produkt. W takim przypadku przekazanie danych będzie następowało z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przewidzianych przez RODO (np. standardowe klauzule umowne).

 5. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
  a) pkt 2 a) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Tobą umowy,
  b) pkt 2 b) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych,
  c) pkt 2 c) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Twoim pracodawcą umowy; przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora bądź przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.

 6. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  - dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  - ich sprostowania,
  - usunięcia,
  - ograniczenia przetwarzania,
  - oraz przenoszenia danych.

 7. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 2 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 8. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 9. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy, bądź jest niezbędne do realizacji zawartej z Twoim pracodawcą umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej umowy.

 10. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

 

Informacje końcowe

Agencja interaktywna Triso.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane na stronach zarządzanych przez jej partnerów.

Wszystkie znaki firmowe i nazwy produktów znajdujące się na stronach prowadzonych przez agencję interaktywną Triso.pl są własnością danych firm i podlegają ochronie prawnej na mocy Ustawy o Ochronie Praw Autorskich. Znaki firmowe znajdujące się na tej stronie, zostały załączone wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie naruszają praw firm będących ich właścicielami.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności przez odpowiednią modyfikację do powyższego zapisu. Wszelkie zmiany nie będą jednak naruszały podstawowej zasady bezpieczeństwa i ochrony danych użytkowników.