Regulamin świadczenia usług

§ 1 DEFINICJE

Triso.pl - firma Triso.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Ptasia 18/3, 41-214 Sosnowiec, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000864637, posiadająca NIP: 6443556805 i REGON: 387279730.
Regulamin – niniejszy regulamin, który stanowi integralną cześć zawieranych z Abonentem umów o świadczenie Usługi, znajdujący się na stronie https://www.triso.pl.
Abonent/Użytkownik/Usługobiorca – osoba fizyczna lub podmiot korzystający z usług Triso.pl, na rzecz której zawarta została umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Usługa – usługa Triso.pl świadczona na rzecz Abonenta. Zakres usług znajduje się na stronie  https://www.triso.pl.
Okres Abonamentowy – okres obejmujący okres od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usługi, za który jest uiszczana opłata.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem niniejszego serwisu usługi wyszczególnione, opisane oraz dostępne w dacie zawarcia umowy o świadczenie usług.
 2. Wykupienie usługi oferowanej przez Triso.pl oznacza pełną i bezwarunkową akceptację niniejszego Regulaminu oraz zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną.
 3. Usługobiorca rejestrując się na www.triso.pl lub na panel.triso.pl wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną od Triso.pl wiadomości, które dotyczą tylko i wyłącznie Usługobiorcę, jego usług, rachunków lub firmy Triso.pl.
 4. Usługodawca wskazuje, że korzystanie z serwisu przez Usługobiorcę oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, o czym poinformuje swoich klientów drogą mailową.

 

§ 3 ZOBOWIĄZANIA USŁUGODAWCY

 1. Serwery dostępne są do użytku Usługobiorcy przez całą dobę.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkich przerw w działaniu usługi wynikających z okresowych konserwacji (aktualizacji) systemu lub spowodowanych sytuacjami nieprzewidywalnymi (klęski żywiołowe, awarie łącz międzynarodowych itp).
 3. W przypadku planowanej przerwy w działaniu usług, usługodawca zobowiązuje się do poinformowania wszystkich Usługobiorców o tym fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za materiały, które zostały umieszczone na koncie Usługobiorcy.
 5. Usługodawca może wypowiedzieć świadczenie usług Usługobiorcy w przypadku naruszenia zasad określonych przez Usługobiorcę w niniejszym regulaminie.
 6. W przypadku braku dostępu do usługi z winy Usługodawcy dłużej jak 24h w trybie ciągłym, Usługodawca zobowiązuje się do wydłużenia o 1 miesiąc abonamentu za każde rozpoczęte 24h przerwy.
 7. Usługodawca zobowiązuje się do tworzenia cyklicznych, automatycznych kopii danych klientów i trzymania ich na oddzielnych serwerach.
 8. Usługodawca zapewnia, ze dokłada wszelkich starań, aby usługa działała w trybie ciągłym i zobowiązuje się do usuwania usterek w jak najkrótszym czasie.
 9. Usługodawca zastrzega, iż w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności przez Usługobiorcę niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 10. Wsparcie techniczne dla Klientów jest świadczone w trybie ciągłym 24 godziny na dobę przez cały okres obowiązywania umowy.

 

§ 4 ZOBOWIĄZANIA USŁUGOBIORCY

 1. Wszyscy Usługobiorcy są zobowiązani do przestrzegania prawa polskiego oraz umownych zasad korzystania z sieci Internet. Usługobiorcy zobowiązują się m.in. do nienaruszania dóbr osobistych podmiotów trzecich poprzez treści albo zawartość umieszczoną na swoich kontach.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia usługi bez zwrotu poniesionej opłaty za korzystanie z usługi, jeżeli:
  1. na koncie Usługobiorcy będą umieszczone treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym w tym treści rasistowskie, faszystowskie, wzywającym do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, naruszające dobra osobiste.
  2. Usługobiorca będzie rozsyłał wiadomości i treści niezamówione przez odbiorcę, m.in. typu spam,
  3. Usługobiorca działa na szkodę innych użytkowników sieci Internet,
  4. Usługobiorca nie uiścił opłat za usługę w właściwym terminie,
  5. Usługobiorca uruchamia programy typu shoutcast, dcchub lub innych transmitujących w czasie rzeczywistym dźwięk lub obraz,
  6. Usługobiorca nagminnie przekracza zasoby systemowe (naruszanie stabilności).
 3. Obowiązkiem Usługobiorcy jest utrzymanie aktualnych danych kontaktowych, zapisanych w panelu klienta.
 4. Usługobiorca nie może przekazywać haseł dostępu do konta podmiotom trzecim, chyba że podmioty te posiadają stosowne upoważnienie.
 5. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.
 6. W przypadku roszczeń podmiotów trzecich skierowanych do Usługodawcy za niezgodne z prawem działanie Usługobiorcy albo nieprzestrzeganie przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu, Usługodawca zastrzega dalsze skutki prawne w stosunku do Usługobiorcy.

 

§ 5 PRYWATNOŚĆ

 1. Usługodawca zapewnia prywatność danych, w tym poczty elektronicznej, swoim Usługobiorcom.
 2. W szczególnych przypadkach zastrzega się prawo udostępnienia zawartości konta oraz baz danych organom państwowym do tego uprawnionym np. prokuraturze.
 3. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, przez Usługodawcę w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do Usługobiorcy.
 4. Usługobiorca wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych podmiotom zajmującym się rejestracją domen internetowych wyłącznie w celu oraz niezbędnym zakresie wymaganym do ich rejestracji.
 5. Każdy ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Usługodawcy w każdym czasie, bez opłat.

 

§ 6 ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa wygasa automatycznie z w przypadku braku zapłaty za usługę w terminie określonym na proformie, która kończy okres rozliczeniowy.
 2. Rozwiązanie umowy może nastąpić w każdej chwili za porozumieniem stron.

 

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni, podstawa prawna: art.27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz 827). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia zawarcia usługi. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
 2. W przypadku rejestracji domen internetowych, ze względów technicznych, brak jest możliwości odstąpienia jak w § 7 pkt. 1 od zawartej umowy.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw.
 2. Postanowienia Regulaminu podlegają prawu polskiemu.
 3. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.